Eastern Syriac :ܠܸܫܵܢܬܵܐ ܕܨܵܘܠܹ̈ܐ
Western Syriac :ܠܶܫܳܢܬܳܐ ܕܨܳܘܠ̈ܶܐ
Root :ܠܫܢ
Eastern phonetic :li ' ša:n ta: d ṣo : lé
Category :noun
[Clothing]
English :a shoehorn / a shoe-horn ;
French :un chausse-pied ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܫܢ, ܠܸܫܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܠܸܫܵܢܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܫܘܼܪܥܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ, ܠܸܫܵܢܵ ܕܗܲܡܙܲܡܬܵܐ, ܠܸܫܵܢ ܬܵܘܪܵܐ, ܠܸܫܵܢܵܢܵܐ, ܠܸܫܵܢܬܵܐ, ܡܸܬܠܲܫܢܵܢܘܼܬܐ, ܫܘܼܪܥܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ, ܠܫܝܼܢܵܐ, ܠܸܫܵܢܵܝܵܐ, ܡܡܲܠܠܘܼܬ ܠܸܫܵܢܵܐ, ܠܸܫܵܢ ܐܸܡܪܵܐ, ܠܸܫܵܢܵܢܘܼܬܵܐ, ܠܸܫܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun