Eastern Syriac :ܬܦܘܼܢܟܵܐ
Western Syriac :ܬܦܽܘܢܟܳܐ
Eastern phonetic :t ' pu:n ka:
Category :noun
[Army → Weapons]
English :see also ܐܝܼܣܵܪܬܵܐ / ܡܲܦܩܲܥܬܵܐ / ܬܦܘܼܟܬܵܐ : a shotgun , a rifle ;
French :voir aussi ܐܝܼܣܵܪܬܵܐ / ܡܲܦܩܲܥܬܵܐ / ܬܦܘܼܟܬܵܐ : un fusil , une arme à feu / une arme d'épaule (?) ; see also ܐܝܼܣܵܪܬܵܐ / ܡܲܦܩܲܥܬܵܐ / ܬܦܘܼܟܬܵܐ : a shotgun , a rifle ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܐܝܼܣܵܪܬܵܐ, ܡܲܦܩܲܥܬܵܐ, ܬܘܼܦܲܢܟܵܐ, ܬܦܘܼܟܬܵܐ

Source : Yoab Benjamin