Eastern Syriac :ܒܝܹܬ ܚܡ̈ܝܼܡܹܐ
Western Syriac :ܒܝܶܬ ܚܡ̈ܺܝܡܶܐ
Root :ܚܡ
Eastern phonetic :bi:t ḥ ' mi: mé
Category :noun
[Human → Hygiene]
English :voir aussi ܒܹܝܬ݂ ܚܵܘܦܹ̈ܐ : a bathroom ;
French :voir aussi ܒܹܝܬ݂ ܚܵܘܦܹ̈ܐ : une salle de bain ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܡܡ, ܚܡ, ܚܲܡܚܘܼܡܹܐ, ܚܲܡܚܲܡܬܵܐ, ܚܸܡܵܐ, ܚܡܡ, ܚܐܵܡܵܐ, ܚܝܼܡܵܐ, ܚܝܵܡܬܵܐ, ܚܵܡܵܐ, ܚܲܡܝܼܡܵܐܝܼܬ, ܚܲܡܝܼܡܬܵܐ, ܡܲܚܘܼܡܹܐ, ܓܸܓܹ̈ܐ ܚܲܝ̈ܡܹܐ, ܒܚܲܝܡܘܼܬ݂ܵܐ, ܒܝܹܬ ܚܡ̈ܝܼܡܹܐ, ܒܹܝܬ, ܚܲܡܝܼܡܵܐ

See also : ܒܹܝܬ݂ ܚܵܘܦܹ̈ܐ, ܗܲܡܵܡ

Source : Bailis Shamun