Eastern Syriac :ܕܸܡܵܐ ܣܢܝܼܢܵܐ
Western Syriac :ܕܶܡܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ
Root :ܣܢ
Eastern phonetic :' dim ma: s ' ni: na:
Category :adjective
[Science → Natural sciences]
English :pure blood / pure-blooded , thoroughbred / bloodstock ;
French :pur-sang , de sang pur , de race pure ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܢ, ܕܸܡܵܐ, ܣܢܝܼܢܵܐ

See also : ܨܠܝܼܠܵܐ, ܚܲܝܵܐ, ܨܲܦܝܵܐ, ܫܲܦܝܵܐ, ܨܪܝܼܦܵܐ, ܨܘܼܪܸܦܵܐ, ܨܸܦܝܵܐ, ܕܸܟ݂ܝܵܐ

Source : Other