Eastern Syriac :ܡܵܪܝܼ
Western Syriac :ܡܳܪܺܝ
Root :ܡܪܐ
Eastern phonetic :' ma: ri:
Category :noun
[Human being]
English :see also ܪܲܒܝܼ / ܪܲܒܘܿܢܝܼ / ܪܲܒܘܿܠܝܼ / ܐܵܓ݂ܵܝܝܼ : a sir , a man of rank or position ;
French :voir aussi ܪܲܒܝܼ / ܪܲܒܘܿܢܝܼ / ܪܲܒܘܿܠܝܼ / ܐܵܓ݂ܵܝܝܼ : un monsieur , un sire / un homme de haut rang ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܪܐ

See also : ܪܲܒܝܼ, ܪܲܒܘܿܠܝܼ, ܪܲܒܘܿܢܝܼ, ܐܵܓ݂ܝܝܼ

Source : Bailis Shamun