Eastern Syriac :ܐܵܓ݂ܵܝܝܼ
Western Syriac :ܐܳܓ݂ܳܝܺܝ
Eastern phonetic :a: ' ghéi
Category :noun
[Human being]
English :see also ܪܲܒܝܼ / ܪܲܒܘܿܢܝܼ / ܪܲܒܘܿܠܝܼ / ܡܵܪܝܼ : a sir , a man of rank or position ;
French :voir aussi ܪܲܒܝܼ / ܪܲܒܘܿܢܝܼ / ܪܲܒܘܿܠܝܼ / ܡܵܪܝܼ : un monsieur , un sire / un homme de haut rang ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܐܲܓ݂ܵܐ

See also : ܪܲܒܝܼ, ܪܲܒܘܿܠܝܼ, ܪܲܒܘܿܢܝܼ, ܡܵܪܝܼ, ܐܵܓ݂ܝܝܼ

Source : Bailis Shamun