Eastern Syriac :ܗܸܢܕܪܵܐ
Western Syriac :ܗܶܢܕܪܳܐ
Eastern phonetic :' hin dra:
Category :noun
[Army → War]
English :see ܟܡܹܐܢܵܐ / ܡܲܩܢܒ݂ܵܐ : an ambush ;
French :voir aussi ܟܡܹܐܢܵܐ / ܡܲܩܢܒ݂ܵܐ : une embuscade / un guet-apens ;
Dialect :Urmiah

See also : ܟܡܹܐܢܵܐ, ܡܲܩܢܒ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun