Eastern Syriac :ܝ݇ܫܵܢܵܐ
Western Syriac :ܝ݇ܫܳܢܳܐ
Root :ܝܫܢ
Eastern phonetic :' ša: na:
Category :noun
English :intransitive ; see also ܫܵܟܹܒ݂ / ܝܵܫܹܢ / ܢܵܐܹܡ / ܛܵܠܹܥ / ܕܵܡܹܟ݂ : to sleep , to rest in a state of sleep , to be in a state resembling sleep quiescence or death ? / to lie in a grave ... (?) ;
French :intransitif ; voir aussi ܫܵܟܹܒ݂ / ܝܵܫܹܢ / ܢܵܐܹܡ / ܛܵܠܹܥ / ܕܵܡܹܟ݂ : dormir / se reposer , être en sommeil / sommeiller / pioncer / pieuter , reposer (?) / être en état de mort (?) / gésir dans une tombe ... (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܫܢ, ܫܢܵܐ, ܫܢܵܝܵܐ, ܫܸܢܝܵܐ, ܫܢܵܝܬܵܐ, ܫܸܢܬܵܐ ܟܪܝܬܵܐ, ܫܸܢܬܵܐ, ܫܸܢܬܵܢܵܐ, ܫܸܢܬܵܢܬܵܐ, ܫܸܢܬܵܐ ܕܗܲܝܦܢܘܿܬܝܼܙܡ, ܝܵܫܹܢ, ܝ݇ܫܵܢܵܐ, ܫܸܢܬܵܐ

See also : ܫܵܟܹܒ݂, ܫܟ݂ܵܒ݂ܵܐ, ܢܵܐܹܡ, ܢܝܵܡܵܐ, ܛܵܠܹܥ, ܛܠܵܥܵܐ, ܕܵܡܹܟ݂, ܕܡܵܟ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun