Eastern Syriac :ܙܘܼܦܵܢܓ
Western Syriac :ܙܽܘܦܳܢܓ
Eastern phonetic :' zu: pa:ng
Category :noun
[Army → Weapons]
English :see ܩܸܠܥܵܐ / ܡܲܩܠܵܥܵܐ / ܡܲܦܩܲܥܬܵܐ 2) ;
French :voir ܩܸܠܥܵܐ / ܡܲܩܠܵܥܵܐ / ܡܲܦܩܲܥܬܵܐ 2) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܙܘܼܦܵܢ, ܨܵܦܵܐܢ

See also : ܩܸܠܥܵܐ, ܡܲܩܠܵܥܵܐ, ܡܲܦܩܲܥܬܵܐ

Source : Bailis Shamun