Eastern Syriac :ܩܸܠܥܲܝ ܦܝܼܠܵܐ
Western Syriac :ܩܶܠܥܰܝ ܦܺܝܠܳܐ
Root :ܩܠܥ
Eastern phonetic :' qil é ' pi: la:
Category :noun
[Army → Weapons]
English :see also ܩܠܲܥ ܦܝܼܠܵܐ / ܡܲܩܠܥܵܢܵܐ / ܡܲܢܓܲܢܝܼܩܵܐ : a catapult ;
French :voir aussi ܩܠܲܥ ܦܝܼܠܵܐܡܲܩܠܥܵܢܵܐ / ܡܲܢܓܲܢܝܼܩܵܐ : une catapulte ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܠܥ, ܩܘܼܠܵܥܵܐ, ܩܠܵܥܵܐ, ܡܲܩܠܵܥܵܐ, ܩܠܵܥܵܐ, ܡܵܚܹܐ ܒܩܸܠܥܵܐ, ܡܲܩܠܥܵܢܘܼܬܵܐ, ܩܸܠܥܵܐ, ܩܵܠܹܥ, ܩܠܵܥܵܐ, ܩܠܲܥ ܦܝܼܠܵܐ, ܦܝܼܠܵܐ

See also : ܡܲܩܠܥܵܢܵܐ, ܡܲܢܓܵܢܝܼܩܵܐ

Source : Bailis Shamun