Eastern Syriac :ܠܣܵܟ݂ܵܐ ܕ
Western Syriac :ܠܣܳܟ݂ܳܐ ܕ
Root :ܣܘܟ
Eastern phonetic :l ' sa: ḥa: d
Category :adverb
[Measures]
English :see also ܠܐܵܗܵܐ ܕܲܪܓ݂ܵܐ / ܠܐܵܗܵܐ ܗܲܕ ; to an indicated or suggested extent : so / so much , to such a degree / to the extent of , same extent / degree : as as ... / to the same extent or degree / same as ;
French :voir aussi ܠܐܵܗܵܐ ܕܲܪܓ݂ܵܐ / ܠܐܵܗܵܐ ܗܲܕ ; jusqu'à une mesure indiquée ou suggérée : autant , tellement / à ce point / au point de , à un degré pareil / à un tel point / à tel point , même degré ... : autant / au même degré que / pareil que / autant que ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܘܟ, ܣܟ, ܕܠܵܐ ܣܵܟ݂, ܣܵܟܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܢܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܢܵܝܵܐ, ܕܠܵܐ ܣܵܟ݂ܵܐ, ܣܟܐ, ܕܠܵܐ ܣܵܟ݂ܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܐܝܼܬ, ܣܝܵܟ݂ܵܐ, ܣܵܐܹܟ݂, ܡܸܣܬܲܝܟ݂ܵܐ, ܣܘܼܝܵܟ݂ܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ, ܠܣܵܟ݂ܵܐ ܡܬܲܚܡܵܐ, ܠܥܸܠ ܡܸܢ ܣܵܟ݂ܵܐ, ܒܣܵܟ݂ܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܐ, ܠܣܵܟ݂ܐ ܠܐܵܗܵܐ

See also : ܠܐܵܗܵܐ ܕܲܪܓ݂ܵܐ, ܠܐܵܗܵܐ ܗܲܕ

Source : Bailis Shamun