Eastern Syriac :ܠܣܵܟ݂ܐ ܠܐܵܗܵܐ
Western Syriac :ܠܣܳܟ݂ܐ ܠܐܳܗܳܐ
Root :ܣܘܟ
Eastern phonetic :l ' sa: ḥa: ' la: ha:
Category :adverb
[Time]
English :see also ܥܲܕܡܸܫ / ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ / ܟܲܕܘܼ / ܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ / ܗܲܠ ܠܲܟ݂ܵܐ : yet / until now , so far / up to the present / till now / up to now , to this day ;
French :voir aussi ܥܲܕܡܸܫ / ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ / ܟܲܕܘܼ / ܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ / ܗܲܠ ܠܲܟ݂ܵܐ : jusqu'à maintenant / jusqu'à présent , encore / au moment où je vous parle , à ce jour , pour l'instant / jusque là / jusqu'ici ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܘܟ, ܣܟ, ܕܠܵܐ ܣܵܟ݂, ܣܵܟܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܢܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܢܵܝܵܐ, ܕܠܵܐ ܣܵܟ݂ܵܐ, ܣܟܐ, ܕܠܵܐ ܣܵܟ݂ܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܐܝܼܬ, ܣܝܵܟ݂ܵܐ, ܣܵܐܹܟ݂, ܡܸܣܬܲܝܟ݂ܵܐ, ܣܘܼܝܵܟ݂ܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ, ܠܣܵܟ݂ܵܐ ܡܬܲܚܡܵܐ, ܠܥܸܠ ܡܸܢ ܣܵܟ݂ܵܐ, ܒܣܵܟ݂ܵܐ, ܠܣܵܟ݂ܵܐ ܕ, ܣܵܟ݂ܵܐ, ܠܣܵܟ݂ܐ ܠܐܵܗܵܐ, ܠ, ܣܵܟ݂ܵܐ, ܐܵܗܵܐ

See also : ܥܲܕܡܸܫ, ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ, ܟܲܕܘܼ, ܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ, ܗܲܠ ܠܲܟ݂ܵܐ, ܠܣܵܟ݂ܐ ܠܐܵܗܵܐ

Source : Bailis Shamun