Eastern Syriac :ܙܡܝܼܪܲܬ ܙܡ̈ܝܼܪܵܬܹܐ
Western Syriac :ܙܡܺܝܪܰܬ ܙܡ̈ܺܝܪܳܬܶܐ
Root :ܙܡܪ
Category :noun
[Religion]
English :see also ܫܝܼܪܲܬ݂ ܫܝܼܪ̈ܝܼܢ / ܬܸܫܒܲܚܲܬ ܬܸܫ̈ܒܚܵܬܹܐ : the Song of Songs ;
French :voir aussi ܫܝܼܪܲܬ݂ ܫܝܼܪ̈ܝܼܢ / ܬܸܫܒܲܚܲܬ ܬܸܫ̈ܒܚܵܬܹܐ : le Cantique des Cantiques ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܡܪ, ܙܡܝܼܪܬܵܐ

See also : ܙܡܝܼܪܲܬ ܙܡ̈ܝܼܪܵܬܹܐ, ܬܸܫܒܲܚܲܬ ܬܸܫ̈ܒܚܵܬܹܐ, ܫܝܼܪܲܬ݂ ܫܝܼܪ̈ܝܼܢ, ܬܸ̈ܫܒܚܵܬ ܬܸ̈ܫܒܚܵܬܵܐ

Source : Bailis Shamun