Eastern Syriac :ܫܸܒܸܠܬܵܐ ܕܡܲܝܵܐ
Western Syriac :ܫܶܒܶܠܬܳܐ ܕܡܰܝܳܐ
Root :ܫܒܠ
Eastern phonetic :ši ' bil ta: d ' ma ia:
Category :noun
[Humanities → Geography]
English :see also ܡܸܠܐܵܐ ܘܬܵܘܒܵܐ / ܪܸܕܝܵܐ / ܪܲܗܛܵܐ ܕܡܝܼܵܐ : the tide ;
French :voir aussi ܡܸܠܐܵܐ ܘܬܵܘܒܵܐ / ܪܸܕܝܵܐ / ܪܲܗܛܵܐ ܕܡܝܼܵܐ : la marée ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܒܠ, ܫܸܒܠܬܵܐ, ܫܸܒܸܠܬܵܐ, ܫܸܒܠܵܐ, ܣܸܢܒܘܼܠܬܵܐ, ܣܸܒܘܿܠܹܬ݂, ܣܸܒ̈ܠܹܐ, ܫܸܒܘܿܠܹܬ, ܫܸܒ̈ܠܹܐ, ܣܲܒܠܵܐ, ܣܸܒܘܿܠܸܬ, ܫܒܘܼܠܵܐ, ܡܫܵܒܸܠ, ܣܸܢ̈ܒܸܠܹܐ, ܫܸܒܸܠܬܵܐ ܕܒܲܪܵܐ, ܫܸܒܸܠܬܵܐ ܕܡܲܝܵܐ, ܫܸܒܸܠܬܵܐ, ܕ, ܡܲܝܵܐ

See also : ܪܸܕܝܵܐ, ܫܸܒܸܠܬܵܐ ܕܡܲܝܵܐ, ܪܲܗܛܵܐ ܕܡܝܼܵܐ, ܡܸܠܐܵܐ ܘܬܵܘܒܵܐ

Source : Bailis Shamun