Eastern Syriac :ܡܲܩܢܝܵܢܘܼܬ ܦܝܵܣܵܐ
Western Syriac :ܡܰܩܢܝܳܢܽܘܬ ܦܝܳܣܳܐ
Root :ܩܢܐ
Eastern phonetic :maq ' nia: nu:t ' pia: sa:
Category :noun
[Moral life → Will]
English :see also ܡܦܝܼܣܵܢܘܼܬܵܐ / ܡܲܩܒܠܵܢܘܼܬܵܐ / ܡܲܪܕܲܝܬܵܐ : persuasion / influence , suasion / process of persuading or influencing , argumentation / using arguments / rhetoric , the act of convincing / influencing the mind by arguments or reasons , attempting at winning / talking somebody's mind over to one's opinion , converting someone over to one's opinion ;
French :voir aussi ܡܦܝܼܣܵܢܘܼܬܵܐ / ܡܲܩܒܠܵܢܘܼܬܵܐ / ܡܲܪܕܲܝܬܵܐ : la persuasion , l'action de convaincre / persuader / influencer l'opinion à l'aide d'arguments ou de raisons , l'argumentation / la rhétorique , l'influence / le fléchage de pensée ... , un moyen de pression / une pression morale / une caution morale (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܢܐ, ܡܲܩܢܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܦܝܵܣܵܐ, ܦܝܵܣܬܵܐ, ܦܝܣܐ, ܡܲܦܝܘܼܣܹܐ, ܡܲܦܝܸܣ, ܡܦܝܼܣܵܢܵܐ, ܦܝܵܣܬܵܐ, ܦܵܝܹܣ, ܡܦܝܼܣܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܩܢܝܵܢܵܐ ܕܦܝܵܣܵܐ,

See also : ܡܦܝܼܣܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܩܒܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܩܒܲܠܬܵܐ, ܡܦܝܼܣܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܬܟܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܩܢܝܵܢܘܼܬ ܦܝܵܣܵܐ, ܡܲܪܕܲܝܬܵܐ

Source : Bailis Shamun