Eastern Syriac :ܫܡܵܐ ܥܵܒ݂ܘܿܕܵܐ
Western Syriac :ܫܡܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘܕܳܐ
Root :ܫܡ
Eastern phonetic :' šma: a: wu da:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :see also ܥܸܠܬܵܐ 14) / ܥܵܒ݂ܘܿܕܵܐ ܕܡܹܐܡܪܵܐ : the doer of the predicate / the subject of the verb ;
French :voir aussi ܥܸܠܬܵܐ 14) / ܥܵܒ݂ܘܿܕܵܐ ܕܡܹܐܡܪܵܐ : l'agent du prédicat / le sujet du verbe ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܡ, ܫܸܡܵܐ, ܫܘܵܐ ܫܡܵܐ, ܫܘܼܡܵܗܵܐ, ܡܫܲܡܗܵܐ, ܡܫܲܡܗܘܼܬܵܐ, ܫܡܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ, ܫܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ, ܫܡܵܐ ܟܢܘܿܫܝܵܝܵܐ, ܫܡܵܐ ܡܚܲܘܝܵܢܵܐ, ܫܡܵܐ ܡܸܬܪܲܓ݂ܫܵܢܵܐ, ܫܡܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܵܐ, ܫܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ, ܫܡܵܗܵܐ, ܫܡܵܗܵܐܝܼܬ, ܫܲܡܗܘܼܢܹܐ, ܫܡܵܗܵܝܵܐ, ܫܡܵܗܵܝܘܼܬܵܐ, ܡܫܘܼܡܗܵܐ, ܡܫܵܡܸܗ, ܫܡܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܛܲܟ݂ܣܵܢܵܝܵܐ, ܫܸܡܵܐ, ܫܡܵܐ ܡܫܵܟ݂ܵܝܵܐ, ܛܘܼܘܵܫ ܫܡܵܐ, ܫܡܵܐ, ܥܵܒ݂ܘܿܕܵܐ

See also : ܥܸܠܬܵܐ, ܥܵܒ݂ܘܿܕܵܐ ܕܡܹܐܡܪܵܐ

Source : Bailis Shamun