Eastern Syriac :ܚܵܪܒܝܼܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܚܳܪܒܺܝܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :ḥar bi: ' iu: ta:
Category :noun
[Army → War]
English :Oraham : ruination , the state of being ruined , the ruin ;
French :Oraham : la ruine , l'état de ruine , la désolation , la dégradation totale ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܵܪܵܒܵܐ, ܚܵܪܵܒܝܼ, ܚܘܼܪܒܵܐ, ܚܸܪܒܵܐ, ܚܲܪܒܵܐ, ܚܸܪܒܵܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܚܪܵܒ݂ܵܐ, ܡܲܚܪܸܒ݂, ܚܵܪܸܒ݂, ܚܲܪܒܘܼܬܵܐ

See also : ܗܓܝܼܡܘܼܬܵܐ