Eastern Syriac :ܛܹܐܟ݂ܣܘܿܢ
Western Syriac :ܛܶܐܟ݂ܣܽܘܢ
Eastern phonetic :' ṭiḥ sun
Category :noun
[Country → Trees]
English :a yew tree , a small coniferous tree of the genus Taxus ;
French :un if , un conifère du genre Taxus ;
Dialect :Eastern Syriac

Bailis Shamun : ܛܵܐܟܣܘܿܢ

Bailis Shamun : ܛܵܐܟܣܘܿܢ

Source : Oraham