Eastern Syriac :ܝܼܗܵܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܺܝܗܳܒ݂ܳܐ
Root :ܝܗܒ
Eastern phonetic :i: ' ha: wa:
Category :verb
[Trade]
English :1) Lishani : to come , see ܗܲܝܵܘ ; 2) to give , to bestow without receiving in return , to confer without compensation , to grant , to attribute , to permit , to allow / to authorize , to let -allow- (?) ; 3) adjective : attributable ;
French :1) Lishani : venir , voir ܗܲܝܵܘ ; 2) donner , offrir , accorder , concéder , octroyer , livrer , céder , transmettre , passer , attribuer , conférer , permettre , autoriser ; 3) adjectif : attribuable ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܗܒ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ, ܐܵܙܝܵܬ ܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ ܫܩܵܠܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ ܕܦܵܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܘܘܼܕܵܥܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܠܵܡܵܐ

Variants : ܗܵܒ݂ܵܐ

See also : ܫܟܵܢܵܐ, ܗܲܒ݇ܠ, ܫܚܲܕ