Eastern Syriac :ܝܲܗܒ݂ܫܘܘܼܕܵܥܵܐ
Western Syriac :ܝܰܗܒ݂ܫܘܽܘܕܳܥܳܐ
Root :ܝܗܒ
Eastern phonetic :iav švu ' da: a:
Category :verb
[Human → Senses]
English :to exhibit , to hold forth , to present to view , to show ;
French :exhiber , mettre à la vue de tous , montrer , exposer / étaler / produire ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܝܗܒ, ܝܗܵܒ݂ܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ, ܐܵܙܝܵܬ ܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ ܫܩܵܠܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ ܕܦܵܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܠܵܡܵܐ