Eastern Syriac :ܝܼܗܘܼܕܵܐ
Western Syriac :ܺܝܗܽܘܕܳܐ
Eastern phonetic :i: ' hu: da:
Category :proper noun
[Human being]
English :Genesis : 24, 35 / Jude : 1 : Judah , Judas , Jude ;
French :Genèse : 24, 35 / Jude : 1 : Juda , Judas , Jude ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܝܗ݇ܘܿܕܝܼܬ݂, ܝܗ݇ܘܼܕܵܝܵܐ, ܝܼܗܘܼܕܵܝܵܐ, ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ, ܝܗ݇ܘܼܕܵܝܬܵܐ, ܝܗܘܼܕ, ܝܼܗ݇ܘܼܕܵܐܝܼܬ݂, ܝܗ݇ܘܼܕܘܼܬ݂ܵܐ

NENA, Al Qosh : ܝܼܗܘܼܕܸܐ

NENA, Al Qosh : ܝܼܗܘܼܕܸܐ