Eastern Syriac :ܝܼܗܘܼܕܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܺܝܗܽܘܕܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :yi hu: ' dai ta
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :a Jewess
French :une juive
Dialect :Urmiah