Eastern Syriac :ܝܙܝܼܦܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܝܙܺܝܦܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :i zi ' pu: ta
Category :noun
[Trade]
English :borrowing , the act of borrowing
French :l'emprunt , l'action d'emprunter
Dialect :Urmiah