Eastern Syriac :ܟܲܠܵܒܵܐ
Western Syriac :ܟܰܠܳܒܳܐ
Eastern phonetic :kal ' la ba
Category :noun
[Human being]
English :a dog-keeper , one who keeps or give shelter to a dog
French :un propriétaire de chiens , quelqu'un qui abrite un chien
Dialect :Urmiah