Eastern Syriac :ܟܵܣܘܿܝܹܐ
Western Syriac :ܟܳܣܽܘܝܶܐ
Root :ܟܣܐ
Eastern phonetic :ka ' su: yi:
Category :verb
[Industry]
English :transitive verb : to cover , to place a covering over , to overspread the surface of a thing with another , to screen , to enclose with netting , to camouflage (?) , to overlay , paint : to coat (?) ;
French :verbe transitif : couvrir , recouvrir , superposer , napper , recouvrir de filets , camoufler (?) , peinture : passer une couche de (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܣܐ, ܡܵܟܘܼܣܹܐ, ܟܣܵܐ, ܟܣܵܝܬܵܐ, ܡܲܟܣܹܐ, ܡܟܲܣܘܿܝܹܐ, ܡܲܟܣܘܿܝܹܐ, ܟܣܵܝܵܐ, ܡܟܵܣܹܐ, ܡܲܟܲܣܬܵܐ, ܡܲܟܸܣ, ܡܟܵܣܹܐ, ܡܲܟܸܣ, ܟܘܼܣܵܝܵܐ, ܟܘܼܣܝܵܐ, ܟܲܣܝܵܐܝܼܬ, ܟܲܣܝܵܐ

See also : ܩܪܵܡܵܐ, ܡܲܚܕܸܪ, ܡܲܚܕܘܼܪܹܐ, ܚܲܪܕܹܐ, ܚܲܪܕܘܼܝܹܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun