Eastern Syriac :ܟܸܦܣܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܟܶܦܣܳܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :kip sa ' na ia
Category :adjective
[Human → Body]
English :menstruous , having the menses , menstruating , having her period
French :en pleine menstruation , ayant ses règles , indisposée
Dialect :Urmiah

Cf. ܕܵܘܒܵܐ ܕܟܸܦ݈ܣܵܐ, ܟܸܦ݈ܣܵܐ, ܡܲܪܕܝܼܬ ܟܸܦ݈ܣܵܐ, ܓܘܼܦܵܣ

See also : ܙܠܵܦܵܐ, ܕܵܘܒܵܐ ܕܟܸܦ݈ܣܵܐ, ܕܘܝܵܒܵܐ, ܢܸܫܝܼܬܵܐ, ܩܸܪܝܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܝܲܪܚܵܐ, ܟܸܦ݈ܣܵܐ, ܡܲܪܕܝܼܬ ܟܸܦ݈ܣܵܐ