Eastern Syriac :ܟܪܝܼܗܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܟܪܺܝܗܳܐܺܝܬ
Root :ܟܪܗ
Eastern phonetic :' kri: ' ha: i:t
Category :adverb
[Human → Disease]
English :sickly , somewhat sick , morbidly , attended with disease ;
French :de façon maladive , de manière malade , un peu malade , atteint par la maladie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܪܗ, ܟܪܵܗܵܐ, ܟܪܝܼܗܵܐ, ܟܪܝܼܗܵܐܝܼܬ, ܡܟܲܪܗܘܼܬܵܐ, ܡܟܲܪܗܵܢܵܐ, ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ, ܟܵܪܸܗ

See also : ܡܪܥ