Eastern Syriac :ܟܪܝܼܟ݂ܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܟܪܺܝܟ݂ܽܘܬܳܐ
Root :ܟܪܟ
Eastern phonetic :kri: ' ḥu: ta:
Category :noun
[Clothing]
English :girding , the act of encircling with a flexible band , shrouding , surrounding , rounding , encircling , envelopment , besieging , besetting ; ܟܪܝܼܟ݂ܘܼܬ ܩܪܵܒ݂ܵܐ : a siege , an encirclement (?) / a surrounding (?) , a blockade (?) ;
French :l'action de ceindre , l'action d'envelopper , le gainage , l'action de gainer , l'action de recouvrir (d'un linceul ...) , l'encerclement , l'action d'entourer , l'action de cerner , l'enveloppement , le siège / action d'assiéger ; ܟܪܝܼܟ݂ܘܼܬ ܩܪܵܒ݂ܵܐ : un siège , un encerclement (?) , un blocus (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܪܟ, ܟܪܵܟ݂ܬܵܐ, ܟܪܘܼܟ݂ܬܵܐ, ܟܪܝܼܟ݂ܵܐ, ܟܪܵܟ݂ܵܐ, ܟܸܪܟ݂ܵܐ, ܡܟܵܪܸܟ݂, ܡܟܲܪܡܸܟ݂, ܟܵܪܹܟ݂, ܟܪܝܼܟ݂ܘܼܬ ܩܪܵܒ݂ܵܐ

See also : ܦܪܝܼܙܘܿܡܵܐ, ܙܘܼܢܹܣ, ܙܘܼܢܵܪܵܐ, ܟܵܡܵܪ, ܟܵܫܟܵܐ, ܚܙܵܩܵܐ, ܟܒ݂ܵܢܵܐ, ܡܚܵܨܹܪ, ܡܙܵܪܹܒ݂, ܚܵܕܘܿܪܵܐ, ܚܵܠܸܩ, ܚܨܵܪܵܐ, ܡܲܩܲܒ݂ܬܵܐ, ܚܒ݂ܝܼܫܘܼܬܵܐ, ܟܪܝܼܟ݂ܘܼܬܵܐ, ܚܕܝܼܪܘܼܬܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun