Eastern Syriac :ܐܵܦܐܸܢ
Western Syriac :ܐܳܦܐܶܢ
Eastern phonetic :' a pin
Category :conjunct
English :although , even if , even though , though , notwithstanding , nevertheless ;
French :bien que , même si , quand bien même , cependant , nonobstant ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܐܸܢ, ܐܵܦܹܢ

See also : ܦܵܪܵܙܵܐ, ܐܵܓܵܪ, ܗܵܡܝܼ, ܐܵܦܐܸܢ, ܐܵܦܹܢ, ܒܪܲܡ, ܒܟܠ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܥܲܡ ܗܵܕܵܐ, ܟܠ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܗܵܘܝܵܐ, ܘܐܵܦ ܟܲܕ