Eastern Syriac :ܟܫܵܦܵܐ
Western Syriac :ܟܫܳܦܳܐ
Root :ܟܫܦ
Eastern phonetic :' kša: pa:
Category :verb
[Human → Speech]
English :1) to whisper , to speak softly , to pray in a low voice ; 2) Bailis Shamun ; transitive ; see also ܟܵܫܹܦ / ܚܵܢܹܢ / ܡܲܦܝܸܣ / ܛܲܘܛܹܐ / ܒܵܥܹܐ : to request , to ask for as a favour or a privilege , to put in an application for / to apply for , to beg / to supplicate / to implore / to pray , to plead / to beg to obtain / to ask earnestly / to beseech / to entreat , to make a plea of a specified nature / to plead non guilty ... , to beseech , to appeal , to pray / to entreat , to implore , to plead / to ask earnestly ; 3) to deprecate , to gibe , to taunt , to scoff , to mock , to speak ill of , to do down , to put (somebody) down ; 4) Bailis Shamun ; intransitive ; see also ܟܵܫܦ / ܒܵܥܹܐ / ܨܲܠܹܐ / ܛܘܛܐ / ܓܲܪܓܸܚ : to make an humble request , to pray / to address God or a god with adoration, supplication, thanksgiving, confession ... , to call upon God / a god , to supplicate ; 5) intransitive ; see also ܛܲܘܛܹܐ / ܟܵܫܹܦ / ܒܵܥܹܐ / ܦܲܪܦܸܠ / ܢܲܘܢܹܐ : to sue / to take legal proceedings in court , to go to court ;
French :1) murmurer , susurrer , parler à voix basse , faire un aparté (?) , prier à voix basse ; 2) Bailis Shamun ; transitif ; voir aussi ܟܵܫܹܦ / ܚܵܢܹܢ / ܡܲܦܝܸܣ / ܛܲܘܛܹܐ / ܒܵܥܹܐ : requérir / demander , faire une demande de faveur ou privilège , faire une requête / solliciter , implorer / supplier / conjurer / prier / demander humblement , plaider non coupable ... , requérir instamment ; 3) railler , dire du mal (de ...) , rabaisser -quelqu'un- (?) ; 4) Bailis Shamun ; intransitif ; voir aussi ܟܵܫܹܦ / ܒܵܥܹܐ / ܨܲܠܹܐ / ܛܲܘܛܐ / ܓܲܪܓܸܚ : demander humblement , faire une demande avec humilité , prier / s'adresser à son Dieu avec adoration, remerciement, confession, supplication ... , faire sa prière / être en prière / faire ses prières ; 5) intransitif ; voir aussi ܛܲܘܛܹܐ / ܟܵܫܹܦ / ܒܵܥܹܐ / ܦܲܪܦܸܠ / ܢܲܘܢܹܐ : se porter partie civile / aller en justice , engager des poursuites en justice , porter plainte ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܫܦ, ܟܘܼܫܵܦܵܐ, ܬܲܟܫܸܦܬܵܐ, ܬܲܟܫܹܦܬܵܢܵܝܵܐ, ܬܲܟܫܦܵܢܵܐ, ܬܲܟܫܦܵܢܵܐܝܼܬ, ܟܵܫܹܦ, ܟܵܫܸܦ, ܡܸܬܟܲܫܦܵܢܘܼܬܵܐ

See also : ܦܲܛܦܘܼܬܹܐ, ܦܲܟ̰ܦܘܼܟ̰ܹܐ, ܦܲܪܦܘܼܠܹܐ, ܚܵܐܗܹܫ ܥܒ݂ܵܕܵܐ, ܨܲܦܠܘܼܦܹܐ, ܠܚܵܫܵܐ, ܠܚܫ, ܡܛܲܫܘܸܫ, ܚܢܵܢܵܐ, ܛܲܘܛܹܐ, ܛܲܘܛܘܼܝܹܐ, ܒܵܥܹܐ, ܒܥܵܝܵܐ, ܢܲܘܢܹܐ, ܢܲܘܢܘܼܝܹܐ, ܦܲܪܦܸܠ, ܦܲܪܦܘܼܠܹܐ, ܡܲܦܝܸܣ, ܡܲܦܝܘܼܣܹܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun