Eastern Syriac :ܠܵܐܡܸܬܓܲܠܒܵܢܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܠܳܐܡܶܬܓܰܠܒܳܢܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :la mit gal ba ' nu ta
Category :noun
[Army → War]
English :invincibility , the quality of being unconquerable , unconquerability
French :l'invincibilité
Dialect :Urmiah