Eastern Syriac :ܠܲܗܠܘܼܗܹܐ
Western Syriac :ܠܰܗܠܽܘܗܶܐ
Root :ܠܗܠܗ
Eastern phonetic :lah ' lu: hi:
Category :verb
[Human → Disease]
English :intransitive verb : to pant , to puff , to breathe quickly or in a labored manner from exertion or excitement , to catch one's breath , to respire while heaving the chest , to gasp for breath ;
French :verbe intransitif : haleter , souffler , être essoufflé , respirer rapidement suite à un effort (ou une émotion) pour reprendre son souffle , respirer avec difficulté , avoir du mal à respirer , chercher son souffle , reprendre haleine , ne plus arriver à respirer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܗܠܗ, ܠܲܗܠܸܗ, ܠܸܗܵܠܸܗ

See also : ܡܲܠܗܲܕܬܵܐ, ܚܲܣܚܘܼܣܹܐ, ܚܲܢܚܘܼܩܹܐ, ܠܲܗܠܘܼܗܹܐ, ܦܲܚܦܘܼܚܹܐ, ܢܲܚܢܘܼܚܹܐ, ܬܲܠܚܘܼܣܹܐ, ܢܵܦܹܫ, ܢܦܵܫܵܐ, ܬܲܪܚܸܣ, ܬܲܪܚܘܼܣܹܐ, ܢܲܚܢܸܚ, ܢܲܚܢܘܼܚܹܐ, ܡܲܠܗܸܕ, ܡܲܠܗܘܼܕܹܐ, ܠܵܗܹܬ, ܠܗܵܬܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun