Eastern Syriac :ܠܘܼܥܵܣܵܐ
Western Syriac :ܠܽܘܥܳܣܳܐ
Eastern phonetic :lo ' a: sa:
Category :noun
[Feeding]
English :chewing , the act of biting and grinding with teeth , mastication
French :l'action de mâcher , la mastication , l'action de chiquer -du tabac- (?)
Dialect :Urmiah