Eastern Syriac :ܠܲܛܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܠܰܛܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :lat ' ṭu ta
Category :noun
[Humanities → Geography → Rivers]
English :shallowness , being not deep , not being profound , superficiality (?) , lack of in-depth quality (?)
French :le peu de profondeur , le manque de profondeur , la superficialité (?)
Dialect :Urmiah

Cf. ܠܲܛܹܐ