Eastern Syriac :ܐܲܦܥܵܐ
Western Syriac :ܐܰܦܥܳܐ
Eastern phonetic :a ' pa:
Category :noun
[Animals → Wild]
English :1) a hyena ; 2) an adder ;
French :1) une hyène ; 2) une vipère
Dialect :Urmiah

Cf. ܦܹܐܵܐ

See also : ܗܵܘܛܵܪ, ܗܲܪܟܵܐ, ܝܲܕܢܵܐ, ܝܲܠܵܠܵܐ, ܟܲܦܬܵܪ, ܦܲܬܵܢܵܐ, ܟܘܼܪܦܵܐ, ܚܘܼܘܵܐ, ܫܲܥܛܵܐ, ܚܲܪܡܵܢܵܐ, ܓܵܪܣܵܐ, ܐܵܟܸܕܢܵܐ, ܐܸܣܦܝܸܣ