Eastern Syriac :ܠܵܡܘܿܨܵܐ
Western Syriac :ܠܳܡܽܘܨܳܐ
Eastern phonetic :la: ' mo ṣa:
Category :noun
[Humanities]
English :a blotter , anything used to absorb liquids (ink ...)
French :un (papier) buvard , un absorbeur de liquides (encre ...)
Dialect :Urmiah