Eastern Syriac :ܡܲܓ̰ܒܘܼܪ
Western Syriac :ܡܰܓ̰ܒܽܘܪ
Eastern phonetic :' madj bu:r
Category :verb
[Moral life → Will]
English :transitive verb : to compel , to drive with force , to urge with force , to require forcefully , to constrain , to oblige to (do) , to necessitate whether by force or moral force , to cause to do , to make (someone) do something ;
French :verbe transitif : forcer à faire , contraindre , obliger , astreindre à , pousser à (faire) , condamner (à faire ) , conduire de force à (faire) , amener de force à (faire) , engager de force à (faire) , presser de force à (faire) , demander de force à (faire) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܓ̰ܒܘܼܪܘܼܬܵܐ

See also : ܙܪܵܒܵܐ, ܙܲܪܒܘܼܢܹܐ, ܛܘܼܪܵܝܵܐ, ܥܨܵܐ, ܪܕܵܦܵܐ, ܐܠܵܨܵܐ, ܒܲܙܒܘܼܥܙܹܐ, ܒܥܵܛܵܐ, ܕܚܵܐ, ܗܲܠܗܘܼܠܹܐ, ܗܲܬܗܘܼܬܹܐ, ܙܪܵܒܵܐ, ܙܲܪܒܘܼܢܹܐ, ܚܵܒܘܼܛܹܐ, ܚܒ݂ܵܛܵܐ, ܚܵܦܘܼܛܹܐ, ܚܦܵܛܵܐ, ܛܪܵܐ, ܛܪܵܝܵܐ, ܠܒܵܛܵܐ, ܗܵܘܓ̰ܵܐ, ܚܵܒܵܛܘܼܬܵܐ, ܥܲܝܘܼܩܬܵܢܵܐ, ܩܛܝܼܪܵܐܝܼܬ, ܡܸܬܒܲܥܝܵܢܵܐܝܼܬ, ܐܵܢܲܢܩܵܐܝܼܬ, ܐܵܠܨܵܐܝܼܬ, ܥܲܠܝܼܨܵܐ, ܡܲܣܢܸܩ, ܡܲܣܢܘܼܩܹܐ, ܐܵܣܹܪ, ܐܣܵܪܵܐ, ܐܵܠܹܨ, ܐܠܵܨܵܐ, ܡܲܠܝܸܨ, ܡܲܠܝܘܼܨܹܐ, ܥܵܨܹܐ, ܥܨܵܝܵܐ

Arabic origin ; see ܥܵܨܹܐ

origine arabe ; voir ܥܵܨܹܐ

Source : Oraham

Origin : Arabic