Eastern Syriac :ܡܸܛܝܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܶܛܝܽܘܬܳܐ
Root :ܡܛܐ
Eastern phonetic :mit ' ṭiu ta:
Category :noun
[Country → Fruits]
English :ripeness , maturity , the state or quality of being ripe ;
French :la maturité , l'état d'être mûr (à point ...) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܡܲܡܛܘܼܝܹܐ, ܡܲܡܛܘܼܝܹܐ, ܡܸܛܝܵܐ, ܡܛܐ, ܡܵܛܹܐ, ܡܛܵܐ, ܡܛܵܐ, ܡܛܵܐ ܠܓܵܢܵܐ