Eastern Syriac :ܡܝܼܪܲܬܓܵܪ
Western Syriac :ܡܺܝܪܰܬܓܳܪ
Root :ܝܪܬ
Eastern phonetic :mi ' rat ga:r
Category :noun
[Legal]
English :see ܝܵܪܘܿܬܵܐ : an heir , one who inherits or is entitled to succeed to the possession of any property after the death of its owner ;
French :voir ܝܵܪܘܿܬܵܐ : un héritier , quelqu'un qui hérite de / succède à quelqu'un , un légataire ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܲܪܬܘܼܬܵܐ, ܝܪܬ, ܝܼܪܵܬܵܐ, ܝܲܪܬܵܢܵܐ, ܫܘܵܐ ܝܲܪܬܘܼܬܵܐ, ܝܘܼܪܬܘܼܬܵܐ, ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ, ܝܪܝܼܬܘܼܬܵܐ, ܡܲܘܪܬܵܢܵܐ, ܡܝܼܪܲܬܓܵܪܘܼܬܵܐ, ܡܝܼܪܲܬ, ܡܲܝܪܘܼܬܹܐ

See also : ܝܵܪܘܿܬܵܐ, ܘܵܐܪܵܣܵܐ, ܬܲܚܠܘܼܦܵܐ, ܡܝܲܒܠܵܢܵܐ, ܢܵܛܹܪ ܟܘܼܪܣܝܵܐ

this word is of Persian origin

mot d'origine persane

Source : Oraham, Maclean, Bailis Shamun