Eastern Syriac :ܡܸܠܬܵܐ ܕܲܒܝܼܩܬܵܐ
Western Syriac :ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܒܺܝܩܬܳܐ
Eastern phonetic :' mil ta da ' biq ta
Category :noun
[Humanities → Language]
English :an intransitive verb ;
French :un verbe intransitif ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܥܲܠܡܸܠܬܵܐ, ܡܸܠܬܵܐ ܡܫܲܢܝܵܢܝܼܬܵܐ, ܡܸܠܬܵܝܵܐ, ܡܸܠܬܵܐ ܡܥܲܕܪܵܢܝܼܬܵܐ, ܡܹܠܵܐ, ܡܹܠܬܵܐ