Eastern Syriac :ܡܲܥܒ݂ܘܼܕܹܐ
Western Syriac :ܡܰܥܒ݂ܽܘܕܶܐ
Root :ܥܒܕ
Eastern phonetic :ma e ' wu: di:
Category :verb
[Moral life → Will]
English :1) to actuate / to trigger , to cause to operate , to cause to be done / to have done , to cause to do , to make or force to do , to motivate (?) ; 2) transitive ; see also ܝܲܒܸܠ / ܡܲܚܠܸܦ / ܡܲܥܩܸܒ݂ / ܡܲܥܒܸܕ ; crops, events, individuals, units ... : to rotate / to cause to pass or act in a series , to alternate , to exchange with others / to swap , to switch round ;
French :1) activer / déclencher / mettre en marche / mettre en branle / mettre en mouvement , faire marcher , faire faire , forcer / amener à faire , contraindre (?) , motiver (?) / pousser (?) ; 2) transitif ; voir aussi ܝܲܒܸܠ / ܡܲܚܠܸܦ / ܡܲܥܩܸܒ݂ / ܡܲܥܒܸܕ ; récoltes, actes, individus, objets ... : alterner , faire changer , mettre à la place de , permuter / échanger avec les autres , faire effectuer à tour de rôle ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܒܕ, ܥܒ݂ܵܕ, ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ, ܥܒ݂ܵܕܵܐ, ܥܵܒ݂ܘܿܕܵܐ, ܥܵܒ݂ܘܿܕܵܝܵܐ, ܥܵܒ݂ܘܿܕܵܐܝܼܬ, ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ, ܥܵܒ݂ܕܵܢܵܐ, ܟܵܪܥܒ݂ܵܕܵܐ, ܡܲܥܒ݂ܕܵܢܵܐ, ܥܒ݂ܵܕܐ, ܡܲܥܒܸܕ

See also : ܗܲܠܗܘܼܠܹܐ, ܚܲܦܘܼܛܹܐ, ܚܦܵܛܵܐ, ܝܲܒܸܠ, ܝܲܒܘܼܠܹܐ, ܡܲܚܠܸܦ, ܡܲܚܠܘܼܦܹܐ, ܡܲܥܒܸܕ, ܡܲܥܒ݂ܘܼܕܹܐ, ܡܲܥܩܸܒ݂, ܡܲܥܩܘܼܒܹܐ

Source : Oraham, Tobia Gewargis, Bailis Shamun