Eastern Syriac :ܐܵܬܘܿܩܪܵܬܝܼܩܵܝܵܐ
Western Syriac :ܐܳܬܽܘܩܪܳܬܺܝܩܳܝܳܐ
Eastern phonetic :a tu: qra ' ṭi: qa ia
Category :noun
[Humanities → Geography → Rivers]
English :an autocrat , an absolute sovereign
French :un autocrate , un souverain absolu
Dialect :Urmiah