Eastern Syriac :ܡܲܪܟܘܼܟ݂ܹܐ
Western Syriac :ܡܰܪܟܽܘܟ݂ܶܐ
Root :ܪܟܟ
Eastern phonetic :mar ' ku: ḥi:
Category :verb
[Human → Senses]
English :1) transitive : to soften , to mellow , to render less hard , to mollify , to make softer , to inflect , to weaken , to moderate , to make milder , to solace , to soothe , to ease -suffering- , to subdue , to tone down , to gentle / make gentler , to deradicalise ; 2) transitive ; see also ܡܲܫܗܹܐ / ܡܲܡܟܸܟ݂ / ܦܵܫܹܩ / ܡܲܪܟܸܟ݂ / ܩܲܠܸܠ ; statement ... : to qualify , to make less harsh or strict , to moderate / to modify , to mitigate / to temper / to ease , to make easy , to simplify ;
French :1) transitif : adoucir , rendre plus doux / moins dur , attendrir , amollir , ramollir , assouplir , atténuer , affaiblir , infléchir , faire revenir à la raison , déradicaliser / guérir du fanatisme ; 2) transitif ; voir aussi ܡܲܫܗܹܐ / ܡܲܡܟܸܟ݂ / ܦܵܫܹܩ / ܡܲܪܟܸܟ݂ / ܩܲܠܸܠ ; propos, déclaration ... : atténuer , modérer , rendre moins contraignant / moins strict , mitiger , modifier , tempérer , adoucir , nuancer , apporter des réserves , faciliter , simplifier ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܟ, ܪܟܟ, ܪܟܝܼܟ݂ܵܐ, ܪܲܟܝܼܟ݂ܵܐܝܼܬ, ܪܲܟܝܼܟ݂ܘܼܬܵܐ, ܪܟܝܼܟ݂ܬܵܐ, ܪܟܵܟ݂ܵܐ, ܪܸܟܟ݂ܵܐ, ܪܲܟܸܟ݂, ܡܪܲܟܪܸܟ, ܪܲܟܝܼܟ݂ܵܐ, ܪܲܟܝܼܟ݂ܵܐ, ܡܲܪܟܘܼܟܹܐ, ܪܵܟܹܟ݂, ܡܲܪܟܟ݂ܵܢܵܐ, ܡܲܪܟܸܟ݂

See also : ܦܲܫܦܘܼܫܹܐ, ܐܪܵܟ݂ܵܐ, ܪܓܵܐ, ܘܲܠܘܘܼܠܹܐ

Bailis Shamun spells it ܡܲܪܟܘܼܟܹܐ

Bailis Shamun l'écrit ܡܲܪܟܘܼܟܹܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun