Eastern Syriac :ܡܸܬܗܲܦܟ݂ܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܶܬܗܰܦܟ݂ܳܢܳܐ
Root :ܗܦܟ
Eastern phonetic :mit hap ' ḥa: na:
Category :adjective
[Industry]
English :1) Oraham : convertible , collapsible , capable of being transposed , pliant , adaptable , flexible ; 2) Bailis Shamun : ܡܸܬܗܲܦܟܵܢܵܐ : resilient , capable of withstanding shock without deformation or rupture , solid / tough , strong , quick to recover , quick to bounce back , adaptable , flexible ;
French :1) Oraham : escamotable , convertible , aménageable / transformable , décapotable , pliable / pliant ; 2) Bailis Shamun : ܡܸܬܗܲܦܟܵܢܵܐ : résilient , capable d'absorber des chocs sans se déformer ou casser , solide / résistant , robuste , tenace , endurant , qui se remet très vite / qui récupère très vite , qui rebondit très vite , souple / capable d'endurer des chocs et autres conditions difficiles sans s'altérer , qui s'adapte / flexible ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܗܦܟ, ܗܦܟ, ܗܸܦܟܵܐ, ܗܵܦܘܿܟ݂ܵܐ, ܗܦܵܟ݂ܵܐ, ܡܲܗ݇ܦܸܟ݂, ܗܦܘܼܟ݂ܝܵܐ, ܡܸܬܗܲܦܟ݂ܵܢܵܐ, ܗܵܦܹܟ݂

See also : ܪܲܦܘܼܚܵܐ, ܛܵܝܘܼܦܵܐ, ܡܸܬܓܲܒܠܵܢܵܐ, ܡܸܬܪܲܟܢܵܢܵܐ, ܡܸܬܦܲܢܝܵܢܵܐ

Source : Oraham