Eastern Syriac :ܡܸܬܡܲܫܚܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܶܬܡܰܫܚܳܢܳܐ
Root :ܡܫܚ
Eastern phonetic :mit maš ' ḥa: na:
Category :adjective
[Measures]
English :measurable , mensural , mensurable , capable of being measured ;
French :mesurable , capable d'être mesuré / étalonné ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܫܚ, ܡܵܫܹܚ, ܡܸܫܚܵܐ, ܡܫܝܼܚܵܐ, ܡܚܵܐ ܡܸܫܚܵܐ, ܡܲܫܚܵܢܵܐ, ܡܸܫܚܵܢܵܐ, ܡܘܼܫܚܵܬ݂ܵܐ, ܡܵܫܘܿܚܵܐ, ܒܲܡܫܘܼܚܬܵܐ, ܡܫܘܼܚܬܵܐ, ܡܵܫܹܚ, ܡܸܫܚܵܐ, ܡܫܝܼܚܵܐ, ܡܚܵܐ ܡܸܫܚܵܐ, ܡܲܚܝܵܢܵܐ ܕܡܸܫܚܵܐ, ܡܫܵܚܵܐ, ܡܸܬܡܲܫܚܵܢܵܐ, ܡܫܘܼܚܬܵܢܵܝܵܐ, ܡܵܫܲܚ ܣܘܼܪܗܵܒ݂ܵܐ

Source : Oraham