Eastern Syriac :ܢܲܚܢܲܚܬܵܐ
Western Syriac :ܢܰܚܢܰܚܬܳܐ
Eastern phonetic :naḥ ' naḥ ta:
Category :noun
[Human → Body]
English :1) panting / puffing / being out of breath , gasping for air ; 2) a tonsil ; ܫܘܼܠܗܵܒ݂ܵܐ ܡܪܲܗܠܵܐ ܕܢܲܚܢܚܵܬܹ̈ܐ : quinsy / see also ܥܘܼܒܝܵܢ ܓܲܓܲܪܬܵܐ ; 3) Yoab Benjamin : birds : a hawk , an osprey (?) ; plural : ܢܲܚܢܚܵܬܹ̈ܐ[/entry] ;
French :1) l'essoufflement , le halètement , le fait d'être essoufflé / à bout de souffle , l'action de haleter ; 2) une amygdale ; ܫܘܼܠܗܵܒ݂ܵܐ ܡܪܲܗܠܵܐ ܕܢܲܚܢܚܵܬܹ̈ܐ : une amygdalite aigüe / voir aussi ܥܘܼܒܝܵܢ ܓܲܓܲܪܬܵܐ ; 3) Yoab Benjamin : oiseaux : une buse , un faucon , un balbuzard (?) , un épervier (?) ; pluriel : ܢܲܚܢܚܵܬܹ̈ܐ[/entry] ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܲܚܢܘܼܚܹܐ, ܢܲܚܢܸܚ

See also : ܦܪܲܩܬܵܐ, ܡܲܠܗܲܕܬܵܐ, ܦܲܚܦܘܼܚܹܐ, ܚܲܣܚܘܼܣܹܐ, ܠܲܗܠܘܼܗܹܐ, ܡܲܠܗܲܕܬܵܐ, ܠܗܵܬܵܐ, ܡܲܠܗܘܼܕܹܐ, ܚܲܢܚܘܼܩܹܐ, ܒܵܙܝܼܩܵܐ, ܒܵܙܵܐ, ܫܲܗܒܵܐ, ܫܲܗܒܵܙ, ܫܵܗܝܼܢ, ܫܵܐܗܝܼܢ, ܒܘܼܪܕܵܐ, ܦܲܢܵܐ, ܒܪܵܩܬܵܐ, ܟܲܠܹܐ, ܥܲܣܩܘܼܬ ܢܸܫܡܬܵܐ, ܢܲܚܢܲܚܬܵܐ, ܠܸܗܵܠܸܗ, ܣܵܘܩܵܐ, ܠܸܗܬܵܐ

Source : Oraham, Yoab Benjamin, Bailis Shamun