Eastern Syriac :ܢܲܦܝܼܪܵܐ
Western Syriac :ܢܰܦܺܝܪܳܐ
Root :ܢܦܪ
Eastern phonetic :na ' pi: ra:
Category :noun
[Art → Music]
English :a trumpet ;
French :une trompette ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܢܦܪ, ܢܦܲܪ

See also : ܫܲܝܦܘܼܪܵܐ, ܟ̰ܸܢܟ̰ܝܼܢܵܐ, ܩܵܪ݇ܢܵܐ, ܩܲܪܢܵܐ, ܨܸܦܘܿܢܵܐ, ܨܸܦܘܿܢܝܼܬܵܐ, ܙܘܼܪܢܵܐ, ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ

also ܢܵܦܝܼܪܵܐ

aussi ܢܵܦܝܼܪܵܐ