Eastern Syriac :ܣܹܐܡܵܐ
Western Syriac :ܣܶܐܡܳܐ
Root :ܣܐܡ
Eastern phonetic :' si: ma:
Category :noun
[Nature → Metals]
English :1) see also ܣܲܗܪܵܐ / ܐܲܪܓܘܼܕܵܐ / ܣܝܼܢܵܐ : silver metal ; ܩܪܲܡ ܒܣܹܐܡܵܐ : to silver / to cover with a silver film / to plate with silver ; ܡܢܵܪܬܵܐ ܕܣܹܐܡܵܐ : a silver candlestick ; ܣܲܗܪܵܐ ܣܹܐܡܵܐ : silver ; ܣܹܐܡܵܐ ܡܫܲܪܝܵܐ : tin / see also ܐܲܢܟ݂ܵܐ ; 2) rarely ; see also ܟܸܣܦܵܐ / ܡܵܠܵܐ / ܙܘܼܙܵܐ : money , cash / brass / dough / dosh / rhino ; 3) Azeri / Turkish origin : see ܣܝܼܡ : a string of a musical instrument ;
French :1) voir aussi ܣܲܗܪܵܐ / ܐܲܪܓܘܼܕܵܐ / ܣܝܼܢܵܐ : l'argent métal ; ܩܪܲܡ ܒܣܹܐܡܵܐ : argenter / recouvrir d'argent / plaquer avec de l'argent ; ܡܢܵܪܬܵܐ ܕܣܹܐܡܵܐ : un chandelier d'argent ; ܣܲܗܪܵܐ ܣܹܐܡܵܐ : l'argent métal ; ܣܹܐܡܵܐ ܡܫܲܪܝܵܐ : l'étain / voir aussi ܐܲܢܟ݂ܵܐ ; 2) rarement ; voir aussi ܟܸܣܦܵܐ / ܡܵܠܵܐ / ܙܘܼܙܵܐ : l'argent , la monnaie , le pognon / l'argent liquide / le liquide ; 3) origine azérie / turque : voir ܣܝܼܡ : une corde d'instrument de musique ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܣܐܡ, ܣܝܼܡܬܵܐ, ܣܸܐܡܵܐ ܡܫܲܪܝܵܢܵܐ, ܚܵܫܹܠ ܣܹܐܡܵܐ, ܣܹܐܡܵܝܵܐ, ܣܹܐܡܵܢܵܝܵܐ, ܣܹܐܡܵܢܵܝܬܵܐ, ܣܸܐܡܵܐ ܐܲܪܝܵܢܵܐ, ܣܹܐܡܵܐ ܡܫܲܪܝܵܐ

See also : ܟܸܣܦܵܐ, ܡܵܠܵܐ, ܙܘܼܙܵܐ, ܣܲܗܪܵܐ, ܐܲܪܓܘܼܪܵܐ, ܣܝܼܢܵܐ

masculine

masculin

Source : Oraham, Maclean, Tobia Gewargis, Bailis Shamun