Eastern Syriac :ܒܕܝܼܪܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܒܕܺܝܪܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :b di ' ru: ta
Category :noun
English :dispersion , state of being scattered , condition of being loosely spread
French :dispersion , espacement , éparpillement
Dialect :Urmiah

Cf. ܡܒܲܕܪܘܼܬܵܐ

See also : ܡܦܲܠܗܕܘܼܬܵܐ, ܦܘܼܠܗܵܕܵܐ, ܒܲܪܒܲܙܬܵܐ