Eastern Syriac :ܨܵܨܵܢܵܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܨܳܨܳܢܳܢܶ̈ܐ
Eastern phonetic :ṣa: ṣa: ' na: ni:
Category :noun
[Human → Body]
English :a variant of the plural of ܨܵܨܵܐ : cheeks ;
French :variante du pluriel de ܨܵܨܵܐ : les joues ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܨܵܨܵܐ, ܨܵܨܵܢܹ̈ܐ

Source : Maclean